Terug naar map Pensioenfondsen

Inhouding bijdragen Zorgverzekeringswet bij pensioengerechtigden in het buitenland
Zoals u weet is de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2006 in werking getreden.
OPF heeft u hierover in december 2005 via een circulaire geïnformeerd.
Voor de pensioenfondsen heeft de ZVW tot gevolg dat op de pensioenuitkeringen ZVW-bijdragen moeten worden ingehouden. In de afgelopen maanden is er onduidelijkheid ontstaan over de inhouding van de ZVW-bijdragen op de pensioenen van diegenen die in een verdragsland[1] wonen.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken omtrent deze inhouding.

Rechterlijke uitspraak
Zoals u wellicht bekend is, heeft de rechter op 31 maart jl. bepaald dat bij de inhouding van de ZVW-bijdragen op het pensioen van pensioengerechtigden in een verdragsland dient te worden gewerkt met per land gedifferentieerde bijdragen AWBZ. Doel ervan is dat de pensioengerechtigden ZVW-bijdragen verschuldigd zijn die in relatie staan tot het niveau van de zorg in het woonland.
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de pensioenfondsen reeds meegedeeld dat de inhouding van de ZVW-bijdrage over 2006 per mei dient aan te vangen.
De vraag is nu wat de rechterlijke uitspraak betekent voor de hoogte van de inhouding door pensioenfondsen.

Nieuw stelsel van gedifferentieerde bijdragen AWBZ
Het Ministerie van VWS heeft op 28 april jl. bekend gemaakt dat in lijn met de rechterlijke uitspraak gewerkt zal worden met een nieuw wettelijk stelsel van (per land) gedifferentieerde inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ, dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 wordt ingevoerd.
Dit houdt het volgende in.
Vanaf mei 2006 tot 1 januari 2007 zal door pensioenfondsen gewerkt worden met de volgende inhoudingen: - een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 4,4%; - een inkomensafhankelijke ongedifferentieerde bijdrage AWBZ van 8,8%; - een nominale premie van € 70,91 per maand (voor diegenen die een pensioen ontvangen vóór de 65-jarige    leeftijd).  
Het CVZ gaat bepalen op welk moment de pensioengerechtigde op jaarbasis de maximale bijdrage (daarbij rekening houdende met de per land gedifferentieerde bijdrage AWBZ) heeft voldaan.
Zodra de inhouding door het pensioenfonds dat maximum overtreft, kan het pensioenfonds de inhouding beëindigen. Een eventueel te veel ingehouden bedrag wordt door het CVZ in 2007 rechtstreeks aan de pensioengerechtigde gerestitueerd.

Vanaf 1 januari 2007 gaan de volgende inhoudingen gelden: - een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 4,4%; - een inkomensafhankelijke per land gedifferentieerde bijdrage AWBZ (dat is 12,55% x factor per land); - een nominale premie van € 80,75 per maand.
Het Ministerie van VWS zal naar verwachting eind mei of begin juni de per land gedifferentieerde factoren bekend maken. 
In geval van samenloop van uitkeringen van verschillende instanties waardoor in totaal aan wettelijke uitkering en aanvullend pensioen een bedrag wordt ontvangen dat hoger is dan € 30.015 bruto op jaarbasis, zal het CVZ aan de pensioengerechtigde de te veel ingehouden bijdragen in 2007 restitueren. Mening OPF OPF is samen met de VB van mening dat meteen gewerkt zou moeten worden met de per land gedifferentieerde bijdragen.
Dit komt overeen met de rechterlijke uitspraak en voorkomt (nog meer) onduidelijkheid bij de pensioengerechtigden in het buitenland. Vandaar ook dat de pensioenkoepels een voorstander zijn om pas vanaf 1 januari 2007 te starten met inhouding van de ZVW-bijdragen en dat het CVZ voor het jaar 2006 de bijdragen zelfstandig verhaalt op de betrokken pensioengerechtigden.
Dit wordt echter niet geaccepteerd door het ministerie van VWS. Daarnaast heeft OPF als alternatief voorgesteld om zodra de gedifferentieerde bijdragen bekend zijn (waarschijnlijk vanaf juni), de inhouding door de pensioenfondsen te laten aanvangen. Ook dit vindt geen steun bij het ministerie van VWS.
Consequentie van het beleid van het ministerie van VWS is dat pensioenfondsen tot aan het einde van dit jaar inhoudingen doen die op grond van de rechterlijke uitspraak te hoog zijn. Het CVZ verdedigt inhouding van de te hoge bijdrage door te stellen dat aan de betrokken pensioengerechtigden geen nota meer wordt gestuurd voor de ZVW over de eerste vier maanden van 2006. Dit leidt echter tot een inconsistent beleid; OPF twijfelt zeer aan de rechtvaardiging van de hogere inhouding.
OPF verwacht met name dat er onduidelijkheid zal gaan ontstaan bij de pensioengerechtigden met een AOW-uitkering. Immers de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt bij pensioengerechtigden in een verdragsland al vanaf januari 2006 ZVW-bijdragen in en gaat binnenkort al met de per land gedifferentieerde bijdragen werken.
Voorts gaat de SVB de eventueel te veel betaalde bijdragen dit jaar restitueren. Pensioenfondsen restitueren de te veel ingehouden bedragen niet; CVZ zal zorgdragen voor de verrekening na afloop van het jaar. Verder wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een aantal specifieke situaties dat zich vanaf mei 2006 zal voordoen.
Wij denken aan pensioneren, overlijdensgevallen met nabestaandenpensioen tot gevolg, verhuizen naar een verdragsland en pensioennabetalingen. Bij deze situaties zal sowieso sprake zijn van te hoge inhoudingen op jaarbasis. 

Wat te doen? OPF stelt voor dat u vooralsnog noodgedwongen de lijn van het ministerie van VWS en het CVZ volgt. Dit betekent dat vanaf deze maand ZVW-bijdragen worden ingehouden, waaronder de ongedifferentieerde bijdrage AWBZ (8,8%). In de tussentijd zal OPF tezamen met de VB bij de politiek het inconsistente beleid van het ministerie van VWS aan de orde stellen. Dit met als doel om de ZVW-inhoudingverplichting van de pensioenfondsen te laten opschorten tot 1 januari 2007, dan wel om zo spoedig mogelijk de inhouding te laten plaatsvinden op basis van de per land gedifferentieerde bijdrage AWBZ.

Wim Witjes

Secretaris